لیست شرکت ها

      لیست شرکت های مستقر در مرکز رشد و زمینه فعالیت آنها ، به همراه مختصر اطلاعاتشان در فرم لیست شرکت ها نمایان می باشد.